Sähköteekkareiden yhdistys ry:n viralliset säännöt

Hyväksytty yleiskokouksessa 9.4.2019


I Luku: Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §
Yhdistyksen nimi on Sähköteekkareiden yhdistys ry., ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on:

1. yhdistää Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUTin (myöh. LUT-yliopisto) sähkötekniikan opiskelijat yhteiseen toimintaan;
2. pyrkiä kehittämään opetuksen ja opiskelun sisältöä;
3. lisätä teknillistä tietoutta yliopistossa;
4. toimia molemminpuolisessa vuorovaikutuksessa teollisuuden ja elinkeinoelämän kanssa teknillisen ja henkisen kasvun edistämiseksi;
5. edistää yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. järjestää kokouksia, juhlia, opintomatkoja ja muita vastaavia yhdessäolotilaisuuksia jäsenilleen;
2. hoitaa tiedotustoimintaa julkaisemalla yhdistyksen tiedotetta ylioppilaskunnan lehdessä sekä jakamalla muuta yhdistyksen toimintaa koskevaa aineistoa jäsenistölle;
3. tekee yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa;
4. pitää yhteyksiä alan järjestöihin, yhdistyksen vanhoihin jäseniin ja muihin saman alan opiskelijoihin;
5. auttaa uusia jäseniään tutustumaan yliopistoon, järjestämällä tutustumis- ja huvitilaisuuksia;
6. auttaa jäseniään opintojen aikana ilmenevissä ongelmissa, järjestämällä neuvontaa ja opastusta;
7. Yhdistys voi saada nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa liittyvää kiinteää omaisuutta, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, ja kerätä asianomaisella luvalla varoja.

II luku: Jäsenet ja maksut

4 §
Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat LUT-yliopistossa sähkötekniikan koulutusohjelmassa tutkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat maksaneet yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun, kertaalleen liittymismaksun sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan vuotuisen jäsenmaksun.

5 §
Yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on maksettava vuosittain syyskuun viimeiseen päivään mennessä.

6 §
Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä poikkeuksellisesti myös muun sähkötekniikasta kiinnostuneen henkilön yhdistyksen tukijäseneksi mikäli tätä kirjallisesti hallitukselta anotaan. Tällainen jäsen maksaa yhdistyksen jäsenmaksun sekä kertaalleen liittymismaksun.

7 §
Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseninä luonnollisia tai juridisia henkilöitä, jotka ovat maksaneet yhdistyksen kannatusjäsenmaksun.

8 §
Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua henkilön, joka on erityisellä tavalla edistänyt yhdistyksen pyrkimyksiä. Henkilö kutsutaan yhdistyksen kunniajäseneksi, kun vähintään 2/3 yhdistyksen kokouksen läsnäolijoista kannattaa kutsumista. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

9 §
Yhdistyksellä voi olla seniorijäseniä, jotka ovat suorittaneet tutkinnon LUT-yliopistossa sähkötekniikan koulutusohjelmassa tai ovat LUT-yliopistossa sähkötekniikan henkilökuntaa. Seniorijäsen maksaa yhdistyksen seniorijäsenen jäsenmaksun.

10 §
Yhdistyksellä voi olla elektroniikkakerhon jäseniä, jotka suorittavat tutkintoa LUT-yliopiston koulutusohjelmassa, LUT-konsernissa tai ovat yhdistyksen varsinaisia jäseniä tai seniorijäseniä. Elektroniikkakerhon jäsen maksaa yhdistyksen elektroniikkakerhon jäsenmaksun. Mikäli jäsen on yhdistyksen varsinainen jäsen tai seniorijäsen, ei hän maksa elektroniikkakerhon jäsenmaksua.

11 §
Yhdistyksen jäsen voidaan yhdistyksen kokouksessa erottaa 2/3 ääntenenemmistöllä yhdistyksestä, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteutumista tai vahingoittaa sen mainetta. Tämä päätös on vahvistettava seuraavassa yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

12 §
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä on siitä kirjallisesti ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

13 §
Jos jäsen ei ole suorittanut vuotuista jäsenmaksua 5 §:ssä määrättyyn päivään mennessä, katsoo yhdistys jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.

III luku: Hallinto

14 §
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous sekä toimeenpanovaltaa syyskokouksen valitsema hallitus.

15 §
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.

16 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yksin, sekä henkilö, jonka hallitus siihen määrää.

IV luku: Yhdistyksen kokous

17 §
Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin toimitetaan jäsenille tiedoksi vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla. Kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

18 §
Yhdistyksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla jäsenillä. Äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä.

19 §
Yhdistyksen kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerin, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

20 §
Yhdistys kokoontuu varsinaisiin kokouksiin:

I Syyskokoukseen marras-joulukuussa, jolloin ainakin
1. todetaan kokouksessa päätösvaltaisuus;
2. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja;
3. valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet;
4. nimetään kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa;
5. määrätään liittymismaksujen, kannatusjäsenen, seniorijäsenen, elektroniikkakerhojäsenen ja varsinaisen jäsenen jäsenmaksujen suuruudet;
6. käsitellään ja hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

II Vuosikokoukseen maalis-huhtikuussa, jolloin ainakin

1. todetaan päätösvaltaisuus;
2. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus;
3. käsitellään edellisen vuoden tilikertomus ja tilinpäätös;
4. käsitellään toiminnantarkastajien lausunto;
5. päätetään vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

III Ylimääräiseen kokoukseen, milloin yhdistyksen kokous niin päättää, hallituksen aloitteesta tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatiessa. Tällöin kokous tulee pitää neljäntoista (14) vuorokauden sisällä pyynnön esittämisestä.

21 §
Ellei säännöissä toisin mainita, tehdään päätökset yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa arpa.

22 §
Yhdistyksen kokouksessa asia jätetään pöydälle mikäli 1/5 läsnäolijoista sitä vaatii. Pöydälle jätetty asia on otettava esille seuraavassa kokouksessa, jossa se on myös päätettävä.

23 §
Yhdistyksen kokouksessa asia julistetaan kiireelliseksi mikäli yksinkertainen enemmistö sitä vaatii. Tällöin kyseessä oleva asia on käsiteltävä koolla olevassa yhdistyksen kokouksessa. Mikäli asia julistetaan kiireelliseksi ei sitä voida enää jättää pöydälle, vaikka 1/5 läsnäolijoista sitä vaatisikin.

V luku: Hallitus

24 §
Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu 5-11 henkilöä, mukaan lukien puheenjohtaja.

25 §
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

26 §
Hallituksen tehtävänä on

1. johtaa yhdistyksen toimintaa;
2. kutsua koolle yhdistyksen kokous;
3. valmistella yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat;
4. huolehtia yhdistyksen hallinnosta sekä valvoa sääntöjen noudattamista;
5. valvoa yhdistyksen omaisuuden ja talouden hoitoa;
6. nimittää toimikunnat ja –henkilöt;
7. valvoa toimikuntien ja –henkilöiden toimintaa;
8. laatia vuosikertomus ja tilinpäätös;
9. laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma;
10. edustaa yhdistystä, ellei hallitus toisin päätä.

27 §
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi:

1. varapuheenjohtaja, joka hoitaa puheenjohtajalle kuuluvia tehtäviä tämän ollessa estynyt;
2. rahastonhoitaja, joka hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta;
3. sihteeri, joka laatii pöytäkirjat yhdistyksen hallituksen kokouksista;
4. yhdestä (1) seitsemään (7) muuta jäsentä, joiden tehtävänjaosta hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan.

28 §
Puheenjohtajan tehtävänä on:

1. kutsua koolle hallituksen kokoukset ja toimia niissä puheenjohtajana;
2. esitellä yhdistyksen kokoukselle hallituksen esitykset.

29 §
Yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen tai sen jäsenen kesken toimikautta päättämällä, ettei hallitus tai sen jäsen nauti yhdistyksen kokouksen luottamusta. Tällöin on asiasta mainittava kokouskutsussa.

30 §
Jos hallitus kesken toimikauttaan vapautetaan tai se muusta syystä eroaa tehtävästään, valitsee yhdistyksen kokous uuden hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos hallituksen jäsen kesken toimikauttaan vapautetaan tai hän muusta syystä eroaa tehtävästään voi yhdistyksen kokous valita hänen tilalleen uuden jäsenen.

31 §
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kaikille hallituksen jäsenille on kokouksesta ilmoitettu, ja jos läsnä on vähintään puolet (½) hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva, paitsi vaaleissa arpa. Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkistaa seuraava kokous.

VI luku: Toimikunnat ja –henkilöt

32 §
Yhdistyksen hallitus voi muodostaa avukseen toimikuntia. Ne ovat toimistaan vastuullisia yhdistyksen hallitukselle.

33 §
Yhdistyksen toimihenkilöitä ovat hallituksen jäsenten lisäksi toimikuntien jäsenet sekä muut yhdistyksen hallituksen valitsemat henkilöt.

34 §
Toimihenkilöt valitaan kalenterivuodeksi, ellei toimikautta ole muutoin määrätty.

VII luku: Talous

35 §
Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

36 §
Yhdistyksen taloudenhoitoa valvovat yhdistyksen toiminnantarkastajat, joille edellisen vuoden rahastonhoitaja toimittaa tilit vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen yhdistyksen vuosikokousta.

37 §
Toiminnantarkastajien lausunto tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen yhdistyksen vuosikokousta.

VIII luku: Erityisiä määräyksiä

38 §
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

39 §
Yhdistyksen tunnuksista ja merkeistä, sekä niiden käytöstä vastaa yhdistyksen hallitus.

40 §
Yhdistys puretaan, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen ¾ enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) perättäisessä kokouksessa, joiden kokouskutsussa on asiasta mainittu. Kokousten välisen ajan on oltava vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen omaisuus käytettäväksi LUT-yliopiston Sähkötekniikan opiskelun edistämiseen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

41 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosehdotus on hyväksytty kahdessa (2) perättäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä. Kokousten välin on oltava vähintään neljätoista (14) vuorokautta.

42 §
Muilta osin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.